ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

(В сила от 25.05.2018 г.)

 

Сайтовете myki.watch, myki.pet, myki.care и mykiauto.com („Сайтовете“) представляват официални интернет страници и електронни магазини на продуктите с търговско наименование MyKi. Сайтовете предлагат информация за продуктите от серията MyKi, възможност за онлайн покупка директно от производителя, както и получаване на техническо съдействие и поддръжка  при ползването на Устройствата и Услугите с търговско наименование MyKi. Тези услуги са свързани с обработката на различен вид данни за различни цели: 

Администратор на личните данни e “АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД, ЕИК: 202320104, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Черни връх“ № 103. 

Длъжностното лице за защита на данни ще отговори на всички Ваши въпроси относно обработката и защитата на личните данни. Можете да се свържете с него чрез имейл на адрес: dpo@allterco.com 

Субекти на данни, чиито данни могат да бъдат обработвани – физически лица – потребители или представители на юридически лица за целите на поръчка и покупка на продукти от Сайтовете.

“АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД в качеството си на производител на Устройствата с търговско наименование MyKi обработва лични данни основно за целите на осигуряване фабрични функционалности на Устройствата MyKi. Когато Устройствата бъдат закупени от Сайтовете на “АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД, личните данни се обработват основно за нуждите на продажбата и подсигуряване на техните фабрични функционалности. 

 

За повече информация относно видовете данни, целите и средствата за тяхната обработка, моля прочетете по-долу. 

 

Подаването на поръчка чрез Сайта представлява заявка за сключване на договор от разстояния по смисъла на Закона за защита на потребителите. Договорът се счита сключен с потвърждаването на поръчката от страна на “АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД. Ние обработваме лични данни за целите на сключването на Договора и неговото изпълнение от наша страна.

 1. Видовете лични данни, които обработваме

На договорно и преддоговорно основание за целите на обработване на заявка и доставка:

  1. Данни за поръчващия:
  1. Данни за плащане (според избрания метод за плащане)

На законово основание, когато за осъществяване на плащането се изисква издаването на счетоводен документ:

  1. Данни за осчетоводяване съгласно ЗДДС:

На основание легитимен интерес, за да Ви предоставим необходимото от нас техническо съдействие при затруднения с ползването на нашите Услуги и Устройства MyKi и доколкото е приложимо за конкретното Устройство MyKi:

  1. Данни за потребителя:
  1. Данни за Устройството:

“АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД обработва данни за бизнес анализ на продажбите изведен от деперсонифицирани, анонимни данни (на базата легитимен интерес):

  1. Анонимизирани данни
 1. Статистическа информация за общия брой посещения на Сайтовете и определяне на входящия трафик към Сайтовете, изпълнени доставки, приети запитвания за съдействие и оплаквания;
 2. Подобряване на предоставяните от “АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД услуги и продукти;

 

 1. Цели на обработката на лични данни:
  1. Данни за поръчващия за целите на:
 1. Обработка на заявки и приемане на поръчки;
 2. Изпълнение на договор, сключен от разстояние;
 3. Доставка чрез куриер или пощенски служби до посочения в поръчката или допълнително заявен от поръчващия чрез кол център или форма за поръчка адрес за доставка;
 4. Фактуриране и плащане (включително извършване на наложен платеж);
 5. Осъществяване на контакт с поръчващия относно направена поръчка и последваща доставка;
 6. Изпращане на известия за статуса на доставка и възникнали проблеми с доставка;
 7. Изпращане на съобщения за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша страна, включително предоставяне на информация чрез имейл или SMS за нови продукти и/или услуги и съвместни промоции с наши партньори, при изразено от Ваша страна изрично съгласие;
 8. Предоставяне на услуги по гаранционен сервиз; 
 9. Обслужване на процеса на поръчка и неговото възстановяване в случай на техническо прекъсване, както и за целите на гарантиране сигурността на Сайта и предоставяните чрез него услуги;
 10. Предоставяне на информация по проверки или защита на правен интерес в административни и съдебни производства;
  1. 10.2.Данни за плащания за целите на:
 11. Издаване на счетоводен документ (фактура) съдържаща задължителните по закон реквизити, в случай че издаването му е необходимо по закон или изрично се изисква от Поръчващия;
 12. Удостоверяване на постъпили плащания, направени чрез банков превод, PayPal или наложен платеж;
 13. Извършване на плащания във връзка с упражнени от Ваша страна права по Закона за защита на потребителите като право на отказ, рекламация, обезщетение и други;
  1. Данни за потребителя за целите на:
 14. Предоставяне на информация за услугите и продуктите, включително информация за поръчки, получаване на сигнали и оплаквания чрез обаждане до кол център или чат канал;
 15. Предоставяне на сервиз и поддръжка при необходимост от отстраняване на технически неизправности, ограничаване достъпа до Услугата и други, включително от разстояние чрез обаждане до кол център или чат канал;
 16. Верификация чрез имейл или SMS съобщение за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и MyKi Устройство при предоставяне на сервиз;
 17. Обработка на постъпили рекламации, жалби, сигнали и искови претенции;
 18. Подобряване на обслужването;
  1. Данни за Устройството за целите на:
 19. Предоставяне на услуги по сервиз и поддръжка за правилно функциониране на продуктите и приложения, включително от разстояние. За улеснение на нашите клиенти и доколкото Устройствата и Приложенията позволяват това е възможно технически проблеми с тяхното функциониране да бъдат отстранявани от разстояние. Дистанционната диагностика не е възможна без данни за конкретното Устройство;
 20. Извършване на сервиз на Устройство на място в нашия сервизен център; 
 21. Обработка на постъпили рекламации, жалби, сигнали и искови претенции;
  1. Анонимизирани данни за целите на:
 22. Статистически анализ на общия брой посещения на сайта, изпълнени доставки, приети запитвания за съдействие и оплаквания;
 23. Анализ на опита на потребителите при използването на Устройствата и Приложенията за осъществяване на тяхното подобряване в отговор на потребителските очаквания;

 

 1. Трети лица, на които предоставяме Вашите лични данни:
  1. Куриерски фирми и пощенски служби, осъществяващи доставката на потвърдени поръчки чрез Сайта и разплащанията свързани с тях; 
  2. Доставчици на платежни услуги за целите на осъществяване на плащане или възстановяване на суми при упражняване на право на отказ от покупко-продажба на продукт, както и за счетоводни цели, съгласно изискванията на законодателството; 
  3. Кол (контактни) центрове, които ни помагат да Ви окажем съдействие в случай на проблеми с боравенето, настройките и функционирането на Приложението и Устройството, както и за обслужване на заявки за доставка, отговори на запитвания и уведомяване във връзка с направена поръчка;
  4. Консултанти в различни сфери за целите на защита на наши легитимни интереси по поддържане и подобряване качеството на услугата, отговаряне на законовите изисквания, защита за законни права и интереси в съдебни и административни производства;
  5. Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;
  6. Свързани с „Алтерко Роботикс“ ЕООД лица във връзка с ползване на споделени технически и човешки ресурси, преобразувания и други. 
  7. Маркетинг агенции и доставчици на услуги за изпращане на съобщения за маркетинг и реклама 

 

По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни. 

 

 1. Данните се обработват за следните срокове:
  1. Данни, обработвани за целите на сключването и изпълнението на договора за покупка от разстояние – предвидените от българското законодателство давностни срокове за предявяването на искове;
  2. Данни, обработвани за счетоводни цели - предвидените от българското законодателство;
  3. Данни, предоставени въз основа на съгласие – до оттеглянето му чрез писмено заявление, отправено до „Алтерко Роботикс“ ЕООД на адреса на управление на дружеството или в случаите на дадено съгласие за директен маркетинг и реклама - на адреса за отказ, посочен в съобщението съгласно законовите изисквания;

След изтичане на посочения срок, данните се изтриват и не могат да бъдат възстановени и използвани повече. Данните не се изтриват, но продължават да се обработват само за целите на защита на нашите законни права и интереси или в изпълнение на нашите законови задължения,  в случай че към датата на изтичане на посочения срок е налице висящо съдебно, административно и досъдебно производство – до  приключването му с финален, необжалваем акт в зависимост от производството.

 1. Вашите права във връзка с личните Ви данни:
  1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка: 

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;

  1. Право на коригиране на неточни лични данни 

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  Това може да сторите през Вашия профил през мобилното приложение или като се обърнете към нас чрез писмено искане, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност;

  1. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:
 1. Отпадане на необходимостта от обработка;
 2. Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
 3. Незаконна обработка на данни;
 4. Законово задължение за изтриване;

Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи, а упражняването му става единствено след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

  1. Право на ограничаване на обработването, когато:
 1. се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или
 2. обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
 3. необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или
 4. е подадено възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни

В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. 

  1. Право на преносимост на машинно четими данни

Когато обработваме Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или на договорно основание, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Данните ще бъдат предоставени директно на Вас  или при искане от Ваша страна и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по Ваш избор. 

  1. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:  

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора. „Алтерко Роботикс“ ЕООД няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия.

  1. Право да възразите срещу директния маркетинг: 

Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

  1. 4.8.Право на жалба пред Комисията за защита на личните данни или пред регулаторен орган в държавата членка на ЕС по обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
  2. Право да оттеглите предоставеното съгласие.

При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от „Алтерко Роботикс“ ЕООД, която можете да получите в седалището на администратора или по електронен път след запитване до Длъжностното лице за зашита на данните и попълване на получена в отговор електронна форма.

Отговор на Ваше запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото искане.  При фактическа и/или правна сложност, както и при голям брой искания, получени от Администратора, този срок може да бъде удължен с още два месеца.  

 

 1. Използвани методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Ние не използваме автоматизирани алгоритми и/или профилиране.

 

 1. Препратки към други сайтове  

На Сайтовете има препратки към сайтове на трети страни. „Алтерко Роботикс“ ЕООД не носи отговорност за защитата на Вашите данни, обработени от тези сайтове. Моля запознайте се с качените на тези сайтове политики, във връзка със защита на личните данни и основанията на които се обработват Вашите данни от тях.