ПРИВАТНОСТ ПОЛИТИКА

 

На веб-страницата myki.watch, myki.pet, myki.care и mykiauto.com ( "На веб-страницата") претставува официјалната интернет страница s и електронски Sho кор и за производи со лого на трговските име MyKi. На ebsite W и нудат информации за производите од серијата MyKi, можност за онлајн купување директно од производителот, како и обезбедување на техничка помош и одржување по употреба на уредите и услугите со комерцијално име MyKi . Овие услуги се поврзани со обработка на различни типови на податоци за различни цели:

Управувач на на личните податоци е АЛ L TERCO Роботика ЕООД, УИЦ: 202320104, со неговото седиште и регистрирана адреса во градот Софија, 103 Chern i vr бул на H

Службеникот за заштита на податоците ќе одговори на сите ваши прашања во врска со обработката и заштитата на вашите лични податоци. Можете да контактирате со него / неа преку е-пошта на следната адреса: dpo@allterco.com

Субјекти на податоци чии податоци можат да бидат обработени - физички лица - корисниците или претставници на правни лица за потребите на цел, или купување на производи од веб-страницата.

АЛ L TERCO Роботика ЕООД во својство на производителот на уреди со лого на MyKi процеси комерцијалното име на личните податоци м ainly во поглед на обезбедување на фабриката функцио tionalities на ти е MyKi уреди. Кога kе уредите се СТП rchased од веб-страницата на АЛ L TERCO Роботика ЕООД, личните податоци ќе бидат обработени главно за потребите на стр urchase и за обезбедување на нивната фабрика функционалности.

За повеќе информации за видовите на податоци, целите и средствата за нивна обработка, прочитајте подолу.

Доставување на налогот преку веб-страницата претставува понуда за склучување на договор за продажба дис t ance во смисла на Законот за заштита на потрошувачите на 9 декември 2005 година. Договорот ќе се смета за склучен по потврдувањето на налогот од страна на АЛ Л ТЕРКО РОБОТИКА Рибар. Ние ги обработуваме вашите лични податоци за цели на склучувањето на в постпејд договор и неговите перформанси на наша страна.

 1. Тип на лични податоци кои ги обработуваме

На договорна и преддоговорна основа за целите на обработка на нарачката и неговата испорака :

1.1.   Податоци за нарачателот :

-           Име и презиме ;

-           Адреса за испорака ;

-           Телефон ;

-           Е-мејл адреса ;

-           IP адреса ;

1.2.   Податоци за плаќање ( според одбраниот начин на плаќање )

-           Податоци за плаќање преку банка ( банкарски трансфер или картичка )

-           Податоци за плаќање преку Плати Пал сметка ;

на основа на законските обврски, кога плаќањето бара сметководствен документ се издава:

1.3.   Сметководствени податоци според Законот за данок на додадена вредност од 4. август 2006 година :

-           Целосно име и презиме на лицето нарачување кога тој / таа е физичко лице или претставник на правно лице, со исклучок на законскиот застапник регистриран во трговскиот регистар.

-           Број за идентификација на ДДВ кој може да вклучува и матичен број.

Врз основа на легитимен интерес, со цел да ви ја обезбедам потребната техничка помош во случај на потешкотии во врска со користењето на нашите Услуги и MyKi уреди и до тој степен што е применливо на конкретните MyKi Devices:

1.4.   Податоци за потрошувачите :

-           Разговор за разговор со центар за контакт (повик) ;

-           Повикувачки број ;

-           Е-пошта ;

-           Повици до центарот за повици ;

1.5.   Податоци за уредот :

-           Модел и сериски број на Уред за MYKi ™ ;

-           Име на Уред MyKi ™

-           IMEI ( единствен број на Мy Ки ™ производ )

-           MSISDN ( телефонски број ) на Уред MyKi ™

-           Информации се чуваат на Уред MyKi ™ (кога Уредот е обезбеден во продавницата за поправки, но без претходно да биде избришан од потрошувачот).

AL L TERCO ROBOTICS EOOD ги обработува личните податоци за деловна анализа на продажбата екстраполирана од деперсонализирани анонимни податоци (врз основа на легитимен интерес):

 

1.6.   Аноними се податоци

 1. Статистички информации во врска со вкупниот број посети на веб-страниците и определување на дојдовен сообраќај кон веб-страниците, доставени испораки, помош и барања за жалби прифатени;
 2. Подобрување на услугите и производите првенствено од страна на АЛТЕРКО РОБОТИКС ЕООД;

 

 1. Цели на обработка на лични податоци :

2.1.   Податоци за нарачателот за целите на :

 1. Обработка на апликации и прифаќање на нарачки;
 2. Изведба на договор за продажба на далечина;
 3. Испорака преку курирски или пост-услуги на адресата за испорака наведена во Ord er или дополнително истакнана од страна на нарачателот преку телефонски центар или во форма за нарачка ;
 4. Фактурирање и плаќање (вклучително и преку плаќање при испорака) ;
 5. Да се ​​воспостави контакт со нарачателот во врска со нарачката и последователната наредба;
 6. Испраќање на известувања за статусот на налогот и прашања кои се појавија во врска со испораката;
 7. Испраќање на пораки за цели на директен маркетинг и рекламирање на изречна согласност на вашиот дел, вклучително и преку обезбедување на информации преку е-маил или СМС за нови производи и / или услуги и заеднички промоции со нашите годишно r tners по изречна согласност обезбедени од вас.
 8. Обезбедување на услуги под гарантни работи за поправка;
 9. Сервисирање на цел процес и неговото продолжување во случај на технички нарушување, како и за целите на гарантирање на с е curity на веб-страницата и ти е услуги преку неа;
 10. Обезбедување информации за проверки или заштита на приватен интерес во административни или судски постапки;

2.2.   Податоци за плаќање за целите на :

 1. Издавање на сметководствен документ (фактура) кој ги содржи потребните услови со закон, доколку неговото издавање е потребно со закон или експлицитно се бара од страна на нарачателот;
 2. Потврдување на плаќањата направени преку банкарски тран и фери, PayPal или плаќање на испорака;
 3. Изработка на плаќања во врска со правата што ги остварувате според Законот за заштита на потрошувачите, како што е правото на одбивање, жалба, компензација и слично;

2.3.   Потрошувачки податоци за целите на :

 1. Обезбедување на информации за услугите и производите, вклучувајќи и информации за нарачки, прием на жалби преку повик до телефонски центар или канал за разговор;
 2. Обезбедување на сервисирање и одржување во Абел е технички неправилности, ограничување на пристапот до услуги и други, вклучувајќи далечински преку повик до повик за сце т ре или разговор канал;
 3. Проверка на е-пошта или СМС за обезбедување на безбедноста на пристапот до податоци за вашиот профил и MyKi Уред при обезбедување услуга ;
 4. Обработка на поднесени претставки, молби, правни барања;
 5. Подобрување на услугата ;

2.4.   Податоци за уредот за целите на :

 1. Обезбедување на услуги за сервисирање и одржување во поглед на правилното функционирање на производите и апликациите, вклучително и од далечина. За да ги олесниме нашите клиенти и колку што дозволуваат Уреди и Апликации, можно е техничките проблеми во врска со нивното функционирање да бидат отстранети од далечина. Далечинска дијагностика не е можна без податоци за соодветниот уред;
 2. Сервисирање на уредот на самото место во нашиот сервисен центар;
 3. Обработка на поднесени претставки, молби и правни барања;

2.5.   Анонимизирани податоци за целите на :

 1. Статистичка анализа на вкупниот број на посети на веб-страницата, испораки, прифатени прашања помош и жалби;
 2. Анализа на потрошувачкото искуство во користењето на уредите и апликациите во поглед на нивното подобрување и како одговор на очекувањата на потрошувачите.
 1. Трети партиции на кои им ги даваме вашите лични податоци:

3.1.   Курирски компании и поштенски услуги , прави испораки на потврдени нарачки преку веб-страницата и плаќањата поврзани со нив;

3.2.   Добавувачи на платежни услуги за целите на плаќање или надомест на износ по остварувањето на правото на одбивање од продажба и купување на производ, како и за сметководствени цели, во согласност со законските барања;

3.3.   Центри за повикување (контакт) кои ни помагаат да ви помогнеме во случај на проблеми во користењето, подесувањата и функционирањето на Апликацијата и Уредот, како и за сервисирање на апликации за испорака, одговори на прашања и известувања во случај на нарачка;

3.4.   Консултанти во разни области заради заштита на нашите легитимни интереси во одржување и подобрување на квалитетот на услугата, усогласување со законските барања, заштита на законските права и интереси во судска и административна постапка;

3.5.   Државни органи и органи во врска со проверките што ги вршат во согласност со законските барања и ограничувања;

3.6.   Лица поврзани со AL TERCO ROBOTICS EOOD во врска со употребата на заеднички технички и човечки ресурси, трансформации итн.

3.7.   Маркетинг агенции и добавувачи на услуги за испраќање пораки за маркетинг и рекламирање.

Што се однесува до приватни лица, ние бараме од и следење на горе наведениот трети страни, така што тие се однесуваат на сите технички и организациски мерки за заштита на податоци.

 

 1. Податоците се обработуваат во следните временски рокови :

4.1.   Податоци обработени за целите на склучување и спроведување на договорот за продажба на далечина - периодите на ограничување во врска со тврдењето на законските барања што се предвидени со бугарското право ;

4.2.   Податоци обработени за сметководствени цели - оние што се предвидени со бугарското право;

4.3.   Податоци обезбедени врз основа на согласност - се додека не се повлече со писмено известување испратено до АЛТЕРКО РОБОТИКС-ЕООД на адреса на управување на друштвото или во случаи на согласност предвидени за целите на директен маркетинг и рекламирање - на адресата за одбивање утврдена во известувањето во согласност со закон;

По истекот на горенаведениот временски рок, податоците ќе бидат избришани и не можат да се обноват и да се користат повеќе. Податоците нема да бидат избришани, но ќе продолжи да се обработуваат само за ПУР поставува на заштита на нашите законски права ри интереси или во согласност сонашите законски обврски во случај дека од денот на истекот на горе наведениот рок не постои во очекување на судска, административна или предсудска постапка - до неговото завршување со конечна, неприфатлива постапка во зависност од постапката.

 1. Вашите права во врска со вашите лични податоци:

5.1.   Право на пристап, вклучувајќи право на копија од податоците кои се под обработка:

Имате, во секое време, право да барате информации во врска со вашите лични податоци , кои ги чуваме. Можете да контактирате е и врз основа на писмено барање и потврда за вашиот идентитет , вашите податоци ќе бидат обезбедени;

5.2.   Право на исправка на неточни лични податоци :

Имате право да ги побарате вашите лични податоци ако се неточни, вклучувајќи ги и дополнувањето на нецелосни лични податоци. Ова може да го направите преку вашиот профил преку мобилната апликација или со упатување кон нас со писмено барање, откако вашиот идентитет е потврден ;

5.3.   Право на бришење (" Право да се заборави ") во следниве случаи :

 1. Отстранување на потребата за обработка;
 2. Повлекување на согласност кога обработката е врз основа на согласност;
 3. Нелегална обработка на податоци ;
 4. Законска обврска за бришење ;

Правото да се заборави не е апсолутно право и не може да се почитува во случаите предвидени со закон, а неговото извршување се врши само по соодветно потврдување на вашиот идентитет.

5.4.   Право на ограничување на обработката, кога:

 1. т тој веродостојноста на податоците е спорен за рокот во кој треба да се провери нивната веродостојност; или
 2. обработката на податоците нема законска основа, но наместо да ја избришете, сакате нивната ограничена обработка; или
 3. податоците се неопходни за воспоставување, примена или заштита на вашите правни барања; или
 4. приговор е поднесен до обработка на податоци, во очекување на проверка дали основите на администраторот се легални.

Во случај на корекција, бришење или ограничување за обработка, ќе го известиме секој примач чии лични податоци се откриени, освен ако тоа не е можно или бара диспропорционален напор .

 

5.5.   Право на пренос на машински читливи податоци

Кога ги обработуваме вашите лични податоци на автоматизиран начин врз основа на вашата согласност или на договорна основа, имате право да добиете копија од вашите лични податоци во структурирана, широко употребувана и прилагодена за формат за читање на машина. Податоците ќе бидат обезбедени директно до вас или по барање од ваша страна и техничка можност податоците да бидат обезбедени на друг администратор по ваш избор.

5.6.   Право на приговор на обработка врз основа на легитимен интерес:

Имате право да се спротивстави на обработката на вашите лични податоци врз основа на легитимниот интерес на Администраторот. АЛТЕРКО РОБОТИКС Рибар нема да продолжи да ги обработува вашите лични податоци, освен ако не се докаже дека постојат убедливи правни основи, кои имаат предност пред вашите интереси и права или поради судски спор и други процесни или екстра процедурални дејства.

5.7.   Право да се спротивстави на директен маркетинг:

Имате право да се спротивставувате на добивање известувања за маркетинг, вклучително и профилирање и анализа за целите на директен маркетинг.

5.8.                        Право на жалба до Комисијата за заштита на личните податоци или пред регулаторно тело во една земја-членка на ЕУ, на местото на постојано место на живеење, работното место или местото на наводната повреда.

5.9.   Право да се повлече дадената согласност

-                      Согласност за директен маркетинг и рекламирање - со испраќање на известување на адресата за одбивање утврдена во известувањето за директен маркетинг или рекламирање;

-                      Согласност за пристап до профилот во апликацијата - со менување на лозинката за пристап до апликацијата;

По повлекувањето на дозволата , обработката на соодветниот тип на лични податоци за наведените цели ќе биде прекината. Повлекувањето на согласност нема да влијае на законитоста на обработката врз основа на дадената согласност пред неговото повлекување.

Горенаведените права се остваруваат во писмено барање во форма утврдена од АЛТЕРКО РОБОТИКС ЕООД која може да ја добиете во седиштето на администраторот или електронски по барање до Службата за заштита на податоци и пополнување на електронска форма примена како одговор.

Ќе добиете одговор на вашето барање во рок од еден месец од приемот на писмено барање. Во случај на фактичка и / или правна сложеност, како и во случај на голем број барања добиени од страна на администраторот, овој рок може да се продолжи за уште два месеци.

 

 1. Методи кои се користат за автоматско земање на индивидуални одлуки, вклучувајќи и профилирање

Ние не користиме автоматски алгоритми и / или профилирање.

 

 1. Препраќање на други веб-страници

Веб-страниците содржат референции за веб-страниците на трети страни. АЛТЕРКО РОБОТИКС ЕООД не носи одговорност за заштита на вашите податоци обработени од овие веб-сајтови. Ве молиме да се запознаете со политиките поставени на овие веб-страници во врска со вашата заштита на личните податоци и основите на кои вашите лични податоци ги обработуваат.