ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ 

НА „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД

 

Настоящата Политика за обработка на лични данни при подбор на персонал на „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД се прилага относно обработката на лични данни на физически лица, кандидатстващи за работа в „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД („Кандидатите“) чрез избрания от тях канал за кандидатстване (сайт за обяви за работа, специализирани платформи, директна комуникация с дружеството или свързани с него лица). Настоящата Политика за обработка на лични данни при подбор на персонал на „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД се прилага считано от 25.05.2018 г. 

Администратор на лични данни на кандидатите за работа е „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД, ЕИК: 131384920 („Компанията“), дъщерно дружество на „АЛТЕРКО“ АД, ЕИК: 201047670. 

Длъжностното лице по защита на данните на „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД е достъпно на имейл адрес: dpo@allterco.com и по седалище на Компанията, находящо се на адрес: гр. София 1407, район Лозенец, бул. "Черни връх" № 103.

Законово основание 

Компанията обработва лични данни на Кандидатите на основание тяхното съгласие, изразено чрез изпращането на съответна кандидатура до Компанията във връзка с обява за работа, разгласена публично или сред определен кръг от лица от Компанията чрез сайтове за работа, собствен сайт, или друг канал за комуникация. 

Личните данни на Кандидатите се съдържат в: автобиография (CV) и приложения към нея – сертификати, дипломи, снимка (за идентификация на лицето при провеждане на интервю), мотивационно писмо, препоръки, предишен опит; отговори, решения и свързаните с тях резултати от проведени тестове, казуси, задачи, изпити, анкети/въпросници, записки и/или интервюта. Посочените данни се обработват единствено за целите на подбор на персонал за позицията, за която лицето е кандидатствало. Посочените данни могат да се обработват за целите на подбор за бъдещи свободни позиции Компанията, за които Кандидатът би бил подходящ по преценка на Компанията, въз основа на изразено от негова страна изрично съгласие. Посочените данни не се използват за маркетинг цели.

Срокове на съхранение

Компанията съхранява лични данни на служители за срок до приключване на подбора за съответната позиция, за която лицето е кандидатствало, т.е. подписване на трудов договор с лицето, избрано за съответната позиция. 

Компанията съхранява и обработва лични данни на Кандидатите, с които не е сключила трудов или друг договор след извършената оценка и подбор за обявената длъжност, и след изтичане на горепосочения срок само на основание изричното съгласие на Кандидатите за целите на бъдещ подбор при разкриване на свободни позиции. Данните, съхранявани на това основание, се пазят за срок до 3 години.

Видове и цели на обработването

Обработването ще се осъществява с цел използването на данните за нуждите на подбор на кандидат/и за позиции, открити при „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД и/или свързани дружества от групата на „АЛТЕРКО“ АД, по смисъла на Търговския закон, включително за извършването на справки и/или проверки за установяване наличието или липсата на необходима за съответната позиция квалификация, предишен опит, относим към длъжността, осъществяване на контакт с предишни работодатели, проверка на препоръки и валидността на други предоставени документи, осъществяване на контакт с Кандидата на предоставените от него телефон, имейл или друг канал за комуникация, във връзка с подбора.

Обработката на данните са осъществява чрез автоматични и/или други средства.

Личните данни на Кандидатите могат да бъдат разкрити на следните получатели:

Обработката на лични данни се осъществява изцяло на територията на Европейския съюз.

Права на Кандидатите

Физическите лица, чиито лични данни се обработват съгласно гореописаното, имат следните права:

Ред за упражняване на правата 

Кандидатите упражняват правата си по някой от следните начини:

Подаването на заявление е безплатно и не утежнява излишно упражняването на правата на лицето. При обработката на заявление за упражняване на права администраторът на данни има право да изисква допълнителна информация относно самоличността на подателя на заявлението, доколкото това е необходимо за неговата идентификация и осигуряване защитата на личните данни обект на заявлението.

При подаване на заявление от упълномощено лице, към заявлението се прилага и изрично нотариално заверено пълномощно.

Компанията изготвя писмен отговор и го съобщава на заявителя, съобразявайки се с предпочитаната от заявителя форма на предоставяне на информацията, в едномесечен срок, който може да бъде удължаван съгласно разпоредбите на ОРЗД.